Prest/gravferdstaler

Seremo­ni­form avkla­res i samtale med oss, og vi videre­for­mid­ler kontakt med prest eller gravferds­ta­ler. Prest eller gravferds­ta­ler vil deret­ter selv ta kontakt med familien i god tid før seremo­nien.

Gravferds­ta­ler har tilsva­rende rolle som en prest i kirke­lige seremo­nier