Musikk – forslag til soloinnslag

Soloinn­slag er med på å løfte seremo­nien og gjøre den til en mer person­lig opple­velse for de etter­latte. Erfarings­mes­sig er soloinn­sla­get ofte noe av det de etter­latte har satt størst pris på etter en begra­vel­ses­se­re­moni.

Ved valg solosan­ger bør man tenke på at det man får er en tolkning av orginal­ver­sjo­nen, som er tilpas­set seremonirom­met og samspill med orgel.

De mest brukte sangene (f.eks. ”Eg ser”, ”Gje meg handa di”, ”Amazing Grace”, ”Ave Maria” osv.) har veldig gode versjo­ner for orgel og sang, men det er fullt mulig å fremføre de aller fleste sanger i versjon med orgel.

Trykk på sangen for å høre i Spotify.(div solosanger med link til spotify.)

Prest/gravferdstaler

Seremo­ni­form avkla­res i samtale med oss, og vi videre­for­mid­ler kontakt med prest eller gravferds­ta­ler. Prest eller gravferds­ta­ler vil deret­ter selv ta kontakt med familien i god tid før seremo­nien.

Gravferds­ta­ler har tilsva­rende rolle som en prest i kirke­lige seremo­nier