Hva gjør jeg nå?

Når et menneske dør, blir livet forandret for mange. Det kan være vanskelig å vite hva man skal gjøre når et dødsfall har funnet sted og ingen er forberedt på døden. For deg og dine som står nærmest blir forandringen størst. Det kan oppleves kaotisk og vanskelig å ta inn over seg det som har skjedd. Likevel er det mye som må gjøres, mange som må varsles og en begravelse som skal planlegges.

 

Henting av avdøde

Vi henter avdøde etter avtale med pårørende. , noen foretrekker at det gjøres med én gang, mens andre vil ha litt mer tid.  Dette er noe vi blir enige om men dette vil vanligvis være forskjellig ut ifra om dødsfallet skjer på sykehus, institusjon eller i hjemmet

 

Henting av avdøde på sykehus eller institusjon

Ved dødsfall på sykehus flyttes avdøde først til stedets kjøle­rom. De fleste sykehus har eget kapell i tilknyt­ning til kjøle­rom­met. Her er det anled­ning til å se den avdøde. Vi sørger for videre trans­port på et senere tidspunkt.

Noen insti­tu­sjo­ner har ikke eget kjøle­rom og avdøde må derfor hentes på rommet. I samråd med deg og perso­na­let på avdelin­gen vil vi bistå med henting til avtalt tid. Den avdøde flyttes til nærmeste bårehus. Mange insti­tu­sjo­ner ønsker at hentin­gen skjer i kiste, og du vil derfor måtte ta et valg på hvilken kiste dere vil bruke.

Se våre kiste­mo­del­ler eller ta kontakt med oss.

 

Henting av avdøde i hjemmet

Tilkall nærmeste legevakt. Legen vil fylle ut dødsat­tes­ten, gi praktisk infor­ma­sjon om hva som skjer videre og be deg ta kontakt med et begra­vel­ses­byrå. Dere må gjerne ta kontakt med oss med en gang og vi kan hjelpe dere med spørs­mål og koordi­ne­ring.

Ved dødsfall i hjemmet er det de etter­latte som bestem­mer hvor lenge avdøde skal ligge. Det gir mulig­het for å ta farvel rundt en åpen kiste i et kjent hus og kan gi en god ramme for avskjed. Slik det var vanlig å gjøre i gamle dager.

Rommet må holde lav tempe­ra­tur. Ovner skal være slått av og det må luftes. Tildek­king kun med et tynt laken. I henhold til norske forskrif­ter må avdøde legges i kiste i løpet av 24 timer.

Sykerom­met vaskes med såpe og varmt vann. Klær og senge­tøy kokevas­kes. Hjemme­syke­pleien eller begra­vel­ses­byrå kan ta hånd om avfall. Vanlig renslig­het, først og fremst grundig håndvask, er viktig med tanke på mulig smitte. Medisinske spørs­mål vedrø­rende sykdom eller smitte rettes til lege eller annet helse­per­so­nell.

 

Avdødes klær og verdisaker

Hvis dødsfal­let skjer i hjemmet, blir verdi­sa­ker tatt av og lagt igjen der.

På insti­tu­sjo­ner blir verdi­sa­ker tatt av og lagt i insti­tu­sjo­nens safe. Disse kan hentes ut av nærmeste pårørende mot fremvis­ning av skifte­at­test.

Hvis dødsfal­let skjer ute, blir verdi­sa­ker som hoved­re­gel sendt med båren.