Begravelse eller bisettelse

I almin­ne­lig språk­bruk hersker det en del forvir­ring omkring betyd­nin­gen av ordene begra­velse og biset­telse.

Vi bruker ordet begra­velse om seremo­nier hvor det foretas en jordbe­gra­velse; vi følger avdøde til graven og senker kisten.

Biset­telse brukes om seremo­nien som følges av krema­sjon og nedset­telse av urne i grav.

Som regel er det nærmeste familie som tar valget. Når et menneske dør, er familien ofte kjent med avdødes egen oppfat­ning. Det gjør beslut­nin­gene enklere. Noen skriver også ned sine egne ønsker.