Graverdsstønad fra NAV

I Norge har vi i lang tid hatt tradi­sjon for at velferds­sta­ten kan trå støttende til når man har det vanske­lig. I forbin­delse med et dødsfall er det særlig to offent­lige ytelser som er aktuelle, «behovs­prøvd gravferds­stø­nad» og «stønad til båretrans­port». I samtale med de pårørende vil vi infor­mere nærmere om disse ordnin­gene og sørge for at nødven­dig dokumen­ta­sjon fremskaf­fes hvis det er grunn­lag for å søke. Når dokumen­ta­sjo­nen er på plass vil vi ta ansvar for selve søknads­pro­ses­sen.

Vil du lese mer om de aktuelle støna­dene vil du finne mer infor­ma­sjon om dette på hjemme­si­dene til NAV her.