Gravstein

Vi fører et bredt spekter av gravstøt­ter i alle prisklas­ser – tradi­sjo­nelle gravstei­ner, natur­stein og desig­ner­stein. Vi er ikke et fordy­rende mellom­ledd – prisen er den samme som ved kjøp direkte fra våre produ­sen­ter, vi forhandler steiner fra Brødrene Strand Steinindustri, Silseth Sten og Nergård Steinindustri.

Vi garan­te­rer forskrifts­mes­sig monte­ring og sikring av gravstei­ner. Før bestil­ling gir vi total­pris som inklu­de­rer søkna­der til kirke­ver­gen, forskrifts­mes­sig sikring og 10 års garanti på gravstøt­ten.

Selve gravste­det kan ha betyd­ning for valg av gravstein. Spesi­elle forhold som for eksem­pel tett vegeta­sjon ved graven kan ha betyd­ning for valg av materiale og overflate­be­hand­ling. Gravstein kan også lages etter tegning.

Vi gir person­lig veiled­ning ved valg av gravstein – spør oss gjerne om råd.

 

Ventetegn

I påvente av at et perma­nent gravminne skal bli satt opp, vil mange ha et behov for at graven er merket. Vi tilbyr gravkors og vente­tegn i forskjel­lige utførel­ser.