Askespredning

Fylkes­man­nen kan etter søknad fra person som har fylt 15 år, gi tilla­telse til at den som skal sørge for vedkom­men­des gravferd sprer asken for vinden. Tilla­telse kan også gis etter vedkom­men­des død når det godtgjø­res at avdøde ønsket askespred­ning. Slik tilla­telse kan også gis for aske etter barn når nærmeste etter­latte ønsker det. Askespred­ning er et alter­na­tiv til gravleg­ging. Det gis derfor ikke mulig­het for å få navn og data på gravminne på kirke­går­den dersom man har valgt dette.

For å godtgjøre at avdøde ønsket askespred­ning stilles det strenge krav. Formå­let er å sikre at avdøde faktisk ønsket askespred­ning, og ikke bare overveide det. Det er ikke anled­ning til å dele asken ved at den spres på ulike steder eller ved at en del gravleg­ges mens en annen del spres for vinden.

Mer informasjon om spredning av aske

Det er fylkes­man­nen i det fylke hvor asken søkes spredt, som kan gi tilla­telse til spred­ning.

En person som har fylt 15 år, og som ønsker sin aske spredt for vinden, kan selv søke om dette til fylkes­man­nen.

Det er et vilkår at spred­ning av aske foregår i sømme­lige former og på egnet sted, og at asken ikke deles, men spres samlet ett sted.