Tro og livssyn

Norge er et flerkul­tu­relt samfunn og det er store varia­sjo­ner og et rikt mangfold innen de ulike livssy­nene. Vi har kunnskap om gravferd­skik­kene innen de fleste trosret­nin­ger. Dette er viktig for oss slik at vi kan vise korrekt fremferd ved dødsfall og gravferd.

Gravferds­lo­ven bestem­mel­ser om plikter, rettig­he­ter og ansvar for den døde gjelder uavhen­gig av hvilket livssyn den avdøde har. Alle praktiske, tekniske og hygie­niske krav gjelder uavhen­gig av trosret­ning, noen som er aksep­tert av alle trossam­funn regist­rert i Norge. Dette medfø­rer at enkelte forhold og innret­nin­ger ved gravfer­den avviker noe fra opprin­ne­lige ritua­ler for å møte myndig­he­te­nes krav og begrens­nin­ger når gravfer­den gjennom­fø­res i Norge.