Spørsmål og svar

Hvem har ansva­ret for begra­vel­sen?

Familien har ansva­ret for å begrave sine døde.

Gravferds­lo­vens § 9 regule­rer hvem som har rett og plikt til å sørge for gravfer­den.

”Den som har fylt 18 år, kan i skrift­lig erklæ­ring fastsette hvem som skal ha rett til å sørge for egen gravferd. Erklæ­rin­gen skal være under­skre­vet og datert. Dersom det ikke forelig­ger erklæ­ring som nevnt i første ledd, har avdødes nærmeste rett til å besørge gravfer­den: ektefelle / samboer som har levd i ekteskaps­lig­nende forhold, barn, foreldre, barne­barn, beste­for­eldre, søsken, søskens barn og foreld­res søsken.”

Er det noen frist for gjennom­fø­ring av gravfer­den?

Ja, ihht loven skal gravfer­den gjennom­fø­res innen 10 virke­da­ger. Helg og hellig­da­ger regnes ikke med. Ved særskilte behov kan det søkes om utset­telse hos kirke­gårds­myn­dig­he­ten.

Kan sykehjem­met eller sykehu­set bestemme noe?

Nei, men politiet kan forlange obduk­sjon av avdøde.

Må vi ha en seremoni?

Nei. Det er pårørende som avgjør hvordan avskje­den skal være.

Kan vi ha en begra­velse uten prest?

Ja, det er pårørende som bestem­mer hvordan avskje­den skal være. Skal det være medvirk­ning av prest så skjer det på trossam­fun­nets premis­ser.

Må vi ha en planlegg­ins­sam­tale på deres konto­rer?

Nei. Hvis pårørende ønsker kan vi komme på hjemme­be­søk. Hvis etter­latte bor langt borte, kan vi også planlegge begra­vel­sen over telefon eller epost.

Må vi ha en dødsan­nonse?

Nei, dette bestem­mes av den som er ansvar­lig for gravfer­den.

Kan vi se avdøde/syning?

Ja, vi bistår og legger til rette for når og hvor dette kan skje. Du kan også se avdøde etter at vedkom­mende er stelt og lagt i kiste.

Kan barn være med i begra­vel­sen?

Ja, det kan de. I dag er det vanlig at barna er med når det er dødsfall i nær familie, men det bør på forhånd gis god infor­ma­sjon om hva som skal skje.

Hvor mye veier en kiste?

Det avhen­ger av materia­let i kisten, men vanlig­vis mellom 35–50 kg.

Må vi bruke kiste?

Ja.

Hvor mange bærere trenger vi?

Det er vanlig med seks som bærer.

Hvem bærer kisten når familien ikke kan?

Familien bestem­mer dette. Man bruke venner eller naboer, eller om nødven­dig kan vi skaffe bærere.

Hvor lenge varer en seremoni?

Dette avhen­ger av innhol­det i seremo­nien. Gjennom­snitt­lig var en seremoni i ca. 45 minut­ter og ca. 15-20 minutter på kirkegården.

Skal vi ta med bloms­tene ut til graven?

Ja, det er vanlig.

Blir graven merket?

Alle nye graver blir merket med vente­tegn og navn i påvente av et perma­nent gravminne kommer opp.

Hvor lang tid tar det før gravminne kommer opp?

Det skal gå 6 mnd fra begravelsen har funnet sted til gravminnet kan monteres og så går det vanligvis 6–8 uker fra bestil­ling til gravminnet er levert fra stein leverandør.

Kan vi beholde urnen med asken i?

Nei. I følge norsk lov må askeurne settes ned på godkjent gravplass. Dispen­sa­sjon gis til askespred­ning. Asken kan ikke deles, så man må velge enten gravplass eller askespred­ning.

Hva skjer ved en urnened­set­telse?

Vanlig­vis møter de aller nærmeste og ser at urnen settes i grav. Man kan selv senke urnen og grave igjen om ønske­lig. Vanlig­vis ingen seremoni men det er mulig å ha en liten hvis man ønsker det.

Hvor kan jeg få gravplass?

Hoved­re­gel er at man skal gravleg­ges på den kirke­gård eller gravlund man «sogner» til. Det er på de fleste kirke­går­der og gravlun­der mulig­het for å være med å velge gravplass, men det er lokale varia­sjo­ner.

Må skifte­ret­ten infor­me­res?

Ja, alle dødsfall meldes til skifte­ret­ten. Vanlig­vis gjør vi dette på vegne av familien. Familien må selv kontakte skifte­ret­ten innen 60 dager etter dødsfal­let, for at det skal utste­des skifteattest/uskifteattest.

Varsler begra­vel­ses­by­rået noen om dødsfal­let?

Ja, vi varsler alle instan­ser som må varsles for at gravfer­den skal kunne gjennom­fø­res.

Hvem må familien selv varsle om dødsfal­let?

Telefon­sel­skap, strøm­le­ve­ran­dør, digitale medier, bank, forsik­ring, postver­ket, forenin­ger, NRK, borettslag/husvert, Hjelpe­mid­del­sen­tra­len, tannlege, fastlege, biltil­sy­net, ulike abonne­ment.

Kan man få økono­misk støtte til en gravferd fra det offent­lige?

Ja, man kan søke NAV om «Gravferds­stø­nad» og «Stønad til båretrans­port». Det er regler og krite­rier for hvem som kan søke og hvor stort et eventu­elt stønad blir. Vi kan infor­mere mer om dette, og sende søknad på vegne av pårørende.